Eğitim Proğramımız

  • Özgün bir programdýr.
  • Bilim ve sanat temellidir.
  • Çocuk merkezlidir.
  • Yaratýcýlýk ön plandadýr.
  • Çocuklarda, ilgi, merak ve araþtýrma isteklerini artýrmayý ve geliþtirmeyi hedefler.
  • Aile katýlýmý önemlidir.
  • Çocuðun çok yönlü geliþimi esastýr.
  • 2-6 yaþ grubu için, Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir bir programdýr.
  • Çocuðun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanýyan fýrsatlar sunar.
  • Tüm gruplara yoðun yabancý dil etkinliði içeren bir programdýr.