GEMS

Matematik ve Fende Büyük Buluþlar Eðitim Programý
GEMS etkinlikleri ile öðrencilerimize heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sýnýflara taþýyan kaliteli ve esnek bir ders programýdýr.
GEMS etkinliklerinin amacý, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açýklarken hayal gücünü etkilemektir.
GEMS üniteleri, fen bilgisi eðitiminde "gözetimli keþif" yönteminin en iyi yönlerini yansýtmaktadýr.
Gözetimli keþif yöntemi bireyin öðrenime doðrudan katýlýmýný vurgular. Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarýnýn kullanýldýðý yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim adamlarýnýn gerçekte ne yaptýðýnýn daha gerçekçi bir þekilde anlaþýlmasýna katkýda bulunmaktadýr.
Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öðrencilerin temel fen ve matematik kavramlarýný anlamalarýný ve günlük yaþamlarýnda gerek duyduklarý sorgulama alýþkanlýðýný edinmelerini saðlamaktadýr.

GEMS Projesinin Amaçlarý Nelerdir?

  • Baðýmsýz öðrenen ve eleþtirel düþünen bireyler yaratmak,
  • Öðrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramlarý anlamalarýný saðlamak,
  • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek,
  • Fen ve matematiðe karþý olumlu bir tutum edinilmesini saðlamaktýr.
  • Tasarýmlarý gereði GEMS etkinlikleri eylemle baþlar.
  • Kavramlar, öðrenciler konuyla tanýþtýktan ve konu hakkýnda bir fikre sahip olup soru sormaya baþladýktan sonra tartýþýlmaktadýr.
  • Önce yapýp sonra açýklamak þeklindeki bu yöntem, öðrencinin kendiliðinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleþtirel düþünmesini saðlamaktadýr.
  • Ýdeal olarak öðrencileriniz, bu etkinliði gerçekleþtirerek anlamalarýný istediðiniz kavramlara sorularýyla kendiliklerinden yönelecektir.
  • GEMS etkinlikleri öðrencilerin kendi baþlarýna buluþ yapmalarýna olanak tanýmaktadýr. Öðretmen kýlavuzluðundaki öðrenciler, sorgulamaya ve sonuç çýkarmaya ve daha iyi dünya modelleri oluþturmaya ulaþacaklardýr.
  • Bu gözetimli keþif yöntemi ders süresi içinde kavramlarý öðretmemiz ve iþlem becerileri edindirmeniz için pratik bir yöntemdir.