Okuma - Yazma

Küçük Þeyler Anaokullarýnda öðrenme amacýmýza ulaþmak için bize yol gösterecek bir dizi temel deðerler saptadýk. Bu temel deðerleri yýl içinde eðitim programýmýzýn içinde ele alarak iþlemekteyiz.

  Deðerlerimiz

  • Barýþ
  • Sevgi
  • Saygý
  • Sorumluluk
  • Ýþbirliði