Portfolyo

 • Öðrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliþtirmek ve kendini deðerlendirme becerisini kazandýrmak,
 • Sunum becerilerini ve ifade becerilerini geliþtirmek,
 • Klasik deðerlendirmelerin dýþýna çýkmak, alternatif bir deðerlendirme yöntemi geliþtirmek,
 • Öðrencinin geliþimini, kanýtlarla ve daha saðlýklý izleyebilmek,
 • Çocuklarýn gelecekteki öðrenmelerine bilgi sunmak ve ýþýk tutmak,
 • Çocuklarýn gerçekte ne öðrendiklerinin somut resmini çizmek,
 • Çocuklarýn yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarýný geliþtirmek,
 • Öðrencilerin aile üyeleri ile yaptýklarý çalýþma vasýtasýyla daha iyi bir iletiþim kurmalarýný saðlamak,
Ailelere, çocuklarýný okul ve öðrenme ortamlarýnda izlemelerine fýrsat yaratarak, dolaysýz deðerlendirme ortamý oluþturmaktýr.

Neden Portfolyo?
 • Çocuðun biliþsel, psiko-motor, sosyo-duygusal ve dil geliþimini gözlemlemek için,
 • Çocuðun okulda yaptýðý çalýþmalar, hikayeler, ses kayýt bandý, görüntü kayýtlarý, resim, proje çalýþmalarý, fotoðraflar, eliþi etkinlikleri vb. kontrol etmek, güven geliþimlerini desteklemek ve sorumluluk duygusunu geliþtirmek için,
 • Fiziksel, ruhsal ve sosyal alanlardaki geliþimlerini fark edebilmesi, seçici olabilmesi ve zevkle çalýþabilmesi için,
 • Olaylara bakýþ açýsýný deðerlendirebilmesi, çok yönlü düþünebilmesi, yaratýcýlýk yönlerinin geliþtirilmesi için.