Proje Tabancı Öğrenme

Öðrencilerin karþýlaþtýklarý problemler üzerinde iþbirliðine dayanarak ortaklaþa çalýþmalar yaparak, disiplinler arasý iliþkileri görebilmelerini saðlayan öðretmenin de bu çalýþmalara rehberlik ettiði, ürünün ve sürecin birlikte deðerlendirildiði bir yaklaþým olan Proje Tabanlý öðrenmeyi uyguluyoruz.