Denge / Hareket

  • Erken çocukluk döneminde hareket geliþimi çok yönlü olarak desteklenmelidir.
  • Her çocuðun hareket etme ihtiyacý vardýr. Çocuklarýn bu ihtiyaçlarý anlamlý ve planlý etkinliklerle desteklenmelidir.
  • Denge çalýþmalarý hareket geliþiminin temelini oluþturur.
  • Çocuklar dengelerini saðladýktan sonra koordineli hareketleri kolaylýkla yapabilirler.
  • Haftada 1 ders saati denge ve hareket geliþimi çalýþmalarý yapýlmaktadýr.

Etkinlik Listesine Geri Git.