İngilizce

Okulumuzda 5 ve 6 YAÞ GRUPLARINDA eþzamanlý (bilingual)  Ýngilizce  okul öncesi eðitim programý uygulanýr. Hedefimiz, öðrencilerimizin kendi konuþtuklarý anadili dýþýnda baþka bir yabancý dilin varlýðýný fark ettirme ve Ýngilizce öðrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandýrmaktýr. Ýngilizce, kelime, kavram, günlük hayatta sýk kullanýlan basit cümleler, oyunlar, þarkýlar, yarýþmalar ve deðiþik faaliyetlerle desteklenerek , yaparak, yaþayarak kavratýlmaktadýr. Programýmýzda yer verdiðimiz TPR (Total Physical Response-Bütüncül Fiziksel Tepki) yöntemi, hikaye, drama ve deðiþik materyallerin seslerinden oluþan ritm çalýþmalarý ile zenginleþtirilerek çocuklarýn yabancý dili öðrenmesini pekiþtirici bir süreç yaþamalarý, doðal öðrenme ortamlarýnda Ýngilizceyi, yaþayarak keþfetmelerini saðlamaktadýr.

Uygulanacak eþ zamanlý dil eðitimi programýmýz yarým gün Ýngilizce, yarým gün Türkçe olarak planlanmýþtýr. Hazýrlanan Türkçe ve Ýngilizce eðitim programlarýnýn birbirini destekler nitelikte, öðrencilerin kendi ana dillerinde tanýþýklýk kurduklarý kavram ve sözcükleri, yabancý bir dilde daha iyi anlayabilecek özellikte olmasý hedeflenmiþtir. Okul Öncesi Eðitim programýmýzla paralel olarak iþleyeceðimiz konularýmýzda, biliþim teknolojilerinden ( Akýllý tahta, Tepegöz ve Bilgisayar destekli eðitim) de yararlanýp, öðrencilerimizin pozitif deneyimlerle yabancý dil altyapýsý oluþturmalarý saðlanacaktýr.

4 YAÞ ve OYUN GRUBU için hazýrlanmýþ Ýngilizce programý ise, oyun yolu ile eðlenerek Ýngilizcenin temel bilgilerini edinmelerini hedeflemektedir. Programýmýz 4 yaþ grubunda ayda 40 etkinlik,  oyun grubunda ise ayda 20 etkinlik saati olarak düzenlenmiþtir.

Neden Okul Öncesi Dönemde Yarým Gün Türkçe, Yarým Gün Ýngilizce?

Dil uzmanlarý, erken çocukluk döneminde, anadili ile kendini rahatlýkla ifade etmeye baþlayan küçük çocuklarýn yabancý bir dili rahatlýkla öðrenebileceklerini belirtiyorlar. Bu dönemde öðrenilen yabancý dil, çocuðun çevresindeki olaylarý algýlamada daha üst düzey baþarý saðladýðýný göstermektedir.
Yabancý dil öðretiminin 4 yaþýndan (48. aydan)itibaren çocuklarýn dil geliþimini olumsuz etkilemediði ve yeterli uyarana sahip olduklarýnda bir yabancý dili öðrenebileceði uzmanlar tarafýndan belirtilmektedir.  Bu bilgiden yola çýkarak hazýrladýðýmýz eðitim programlarýmýz çocuklarýn kendi geliþimsel özelliklerini destekleyerek, eðlenceli bir yabancý dil öðrenimini hedeflemektedir.

Bilimsel Araþtýrmalar, kavram geliþtirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda ikinci bir dil bilmenin artý bir deðer taþýdýðýný göstermektedir.

Ýkinci bir dili kullanmaya baþlayan çocuklar, geleceðe güven duygularý geliþmiþ olarak hazýrlanýyorlar.

Matematiksel ve sosyal geliþim alanlarýnda da ikinci dil, çocuklarýn daha baþarýlý olmalarýný saðlýyor.

Ancak 48. aydan önce baþlayan yoðun yabancý dil aðýrlýklý programlar, çocuðun anadil altyapsýný henüz tamamlamamýþ olmasý nedeniyle dil geliþimi, muhakeme yeteneði, düþünme becerilerini olumsuz yönde etkilediði dil uzmanlarýnca vurgulanmaktadýr.

Etkinlik Listesine Geri Git.