Sanatsal Etk

Küçük Þeyler Anaokullarýnýn eðitim prograý bilim ve sanat temelli bir programdýr. Küçük Þeyler'de "Sanat Eðitimi" aslýnda "Sanatla Eðitim" anlamýnda kullanmaktadýr. Amaç "sanat eðitimi deðil sanatla eðitimdir." 

Sanatla eðitim öðrencilerimizde;

  • Tüm zihinsel yeti ve süreçleri,
  • Duyu, duyum ve algýlama,
  • Ýmgeleme, düþünme ve çaðrýþým gibi süreçleri eðitmek demektir.

Okul öncesi dönemde sanatla eðitimin çeþitli yaklaþýmlara göre anlamý ve deðeri:

  • Psikolojik yaklaþým sanatý, çocuklarýn içsel dünyasýnýn yansýmasý olarak görmektedir.
  • Biliþsel yaklaþým ise sanatý çocuklarýn dünya hakkýnda genel bilgi yapýsý olarak deðerlendirirken,
  • Bir baþka yaklaþýmda sanat eðitimi, çocuklarýn öz geliþimlerini ifade etmekte ve çocuklarýn içinde yaþadýklarý toplumla kendileri arasýndaki iliþkiyi anlayabilmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini ve toplumla iletiþim kurabilmelerini kapsamaktadýr.

Sanatla eðitimin kazanýmlarý:

  • Çocuklarýn kendilerini ve dünyayý anlama yetenekleri artar.
  • Çocuðun sanat ürünü oluþturma süreci kendi yaþamýna anlam vermesini saðlar.
  • Çocuklara bireysel fikirlerini ve duygularýný ifade etmelerine fýrsat verir.
  • Çocuklarýn estetik duygusunu ve yaratýclýklarýný geliþtirir.

Etkinlik Listesine Geri Git.