Etkinliklerimiz

İngilizce

Okulumuzda 5 ve 6 YAÞ GRUPLARINDA eþzamanlý (bilingual)  Ýngilizce  okul öncesi eðitim programý uygulanýr. Hedefimiz, öðrencilerimizin kendi konuþtuklarý anadili dýþýnda baþka bir yabancý dilin varlýðýný fark ettirme ve Ýngilizce öðrenmeleri i&

Denge / Hareket

Erken çocukluk döneminde hareket geliþimi çok yönlü olarak desteklenmelidir. Her çocuðun hareket etme ihtiyacý vardýr. Çocuklarýn bu ihtiyaçlarý anlamlý ve planlý etkinliklerle desteklenmelidir. Denge çalýþmalarý hareket

Sanatsal Etk

Küçük Þeyler Anaokullarýnýn eðitim prograý bilim ve sanat temelli bir programdýr. Küçük Þeyler'de "Sanat Eðitimi" aslýnda "Sanatla Eðitim" anlamýnda kullanmaktadýr. Amaç "sanat eðitimi deðil sanatla eðitimd

Drama

Canlandýrma ve somutlaþtýrma becerisi ile birlikte içlerindeki yaratýcýlýðý ortaya çýkarmayý saðlayan etkinliklerdir. Drama çalýþmalarýmýzda; oyun kurgulama ve duygularýný yaþayabilme, baþka bir kimliðe bürünebilme, kendini ifade edebilme becerileri

 
   1